Grammatikasi

Kelishiklar

Jalpi turk tilida 6 ta kelishik bor.

Kelishiklar Kelishik ko‘rsatkichi Misollar
1 Bosh kelishik - üy, qum
2 Qaratqich kelishigi -ning üyning, qumning
3 Tushum kelishigi -ni üyni, qumni
4 Chiqish kelishigi -dan, -den üyden, qumdan
5 Jo'nalish kelishigi -gha, -ge üyge, qumgha
6 O'rin-payt kelishigi -da, -de üyde, qumda

Shaxs Qo'shimchalari

Shaxs Qo'shimchalari
Shaxs Qo'shimcha jash "yosh" Türk "Turk"
1 birlik —min jashmin Türkmin
2 birlik —sing jashsing Türksing
3 birlik —dir jashdir Türkdir
1 ko'plik —miz jashmiz Türkmiz
2 ko'plik —singiz jashsingiz Türksingiz
3 ko'plik —dir(lAr) jashdir(lar) Türkdir(ler)

Egalik Qo'shimchalari

Egalik Qo'shimchalari
Shaxs Qo'shimcha ana "ona" üy "uy"
1 birlik —m, -im anam üyim
2 birlik —ng, -ing anang üying
3 birlik —si, -i anasi üyi
1 ko'plik —miz, -imiz anamiz üyimiz
2 ko'plik —ngiz, -ingiz anangiz üyingiz
3 ko'plik —lari, -leri analari üyleri

Hozirgi-Kelasi Zamon

Hozirgi-Kelasi Zamon
Shaxs Qo'shimcha jasha- "yashamoq" Inkor bil- "bilmoq" Inkor
1 birlik —A/-y-min jashaymin jashamaymin bilemin bilmeymin
2 birlik —A/-y-sing jashaysing jashamaysing bilesing bilmeysing
3 birlik —A/-y-di jashaydi jashamaydi biledi bilmeydi
1 ko'plik —A/y-miz jashaymiz jashamaymiz bilemiz bilmeymiz
2 ko'plik —A/y-singiz jashaysingiz jashamaysingiz bilesingiz bilmeysingiz
3 ko'plik —A/y-di(lAr) jashaydi(lar) jashamaydi(lar) biledi(ler) bilmeydi(ler)

O'tgan Zamon

O'tgan Zamon
Shaxs Qo'shimcha jasha- "yashamoq" Inkor bil- "bilmoq" Inkor
1 birlik —di-m jashadim jashamadim bildim bilmedim
2 birlik —di-ng jashading jashamading bilding bilmeding
3 birlik —di jashadi jashamadi bildi bilmedi
1 ko'plik —diq, -dik jashadiq jashamadiq bildik bilmedik
2 ko'plik —dingiz jashadingiz jashamadingiz bildingiz bilmedingiz
3 ko'plik —di(lAr) jashadi(lar) jashamadi(lar) bildi(ler) bilmedi(ler)